شیمی سبز و فناوریهای پایدار (GCST) - جستجوی پیشرفته