نویسنده = پروانه اسمعیل نژاد اهرنجانی
تعداد مقالات: 1
1. نانوذرات مغناطیسی: ساخت، تثبیت آنزیم و تولید انرژی سبز

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 40-55

پروانه اسمعیل نژاد اهرنجانی