نویسنده = شهرزاد جوانشیر
تعداد مقالات: 3
1. مروری بر ساختار، روش‌های استخراج وکاربرد فیلم‌های نازک و هیدروژل‌های سوپرامولکول کاراگینان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 41-62

اکبر میرزایی؛ مریم اسم خانی؛ شهرزاد جوانشیر


2. مروری بر مواد فعال سطحی زیستی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 100-119

مصطفی غفوری گوراب؛ حسین غفوری؛ شهرزاد جوانشیر


3. بررسی پیشرفت های اخیر در زمینه ترکیبات طبیعی موجود در عمق دریا

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 51-60

فاطمه عبدی؛ شهرزاد جوانشیر