نویسنده = فاطمه عبدی
بررسی پیشرفت های اخیر در زمینه ترکیبات طبیعی موجود در عمق دریا

دوره 2، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 51-60

فاطمه عبدی؛ شهرزاد جوانشیر