کلیدواژه‌ها = الیاف طبیعی
کامپوزیت های سبز فلزدار

دوره 3، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 49-56

مهتاب پیروزمند