شیمی سبز و فناوریهای پایدار (GCST) - مقالات آماده انتشار