دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی چالش‌های زیست‌محیطی صنایع پتروشیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

سید حمید احمدی؛ امیرعباس ذکریا؛ محمد حسن امینی