دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-77 
1. گرافن سه بعدی: کاربردها و روشهای ساخت

صفحه 1-15

امید علی زاده؛ سید حمیدرضا مداح حسینی؛ علی پورجوادی


3. بررسی سمیت توریم در محیط زیست آبی

صفحه 32-41

سیمین جانی تبار درزی؛ فاطمه اسدی