دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تابستان 1400، صفحه 1-86 
2. بررسی تأثیر اورانیوم روی اندام‌های حیاتی بدن

صفحه 43-52

کیان یوسفی پور؛ سیمین جانی تبار درزی