شیمی سبز و فناوریهای پایدار (GCST) - واژه نامه اختصاصی