نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلاینده‌های هوا بررسی روش های جدید حذف ذرات معلق هوا بر پایه نانوفیبرها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 75-88]

ا

 • اسپری الکترواستاتیک بررسی روش های جدید حذف ذرات معلق هوا بر پایه نانوفیبرها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 75-88]
 • استخراج سبز فناوری‌های سبز: رویکردی نوین و پایدار در استخراج ترکیبات زیست فعال از پسماندهای غذایی-کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 13-32]
 • اصلاح سطح پلاسما کاربرد فناوری اصلاح سطح پلاسما برای تثبیت آنزیم‌ [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 59-74]
 • الکتروریسی بررسی روش های جدید حذف ذرات معلق هوا بر پایه نانوفیبرها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 75-88]
 • انرژی پایدار تولید انرژی سبز از پسماند، راهی به سوی توسعه پایدار [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 33-43]

ب

 • بارگیری نانولیپوزوم در سیستم انتقال دارو [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 51-58]
 • بیوگاز تولید انرژی سبز از پسماند، راهی به سوی توسعه پایدار [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 33-43]
 • بیو هیدروژن تولید انرژی سبز از پسماند، راهی به سوی توسعه پایدار [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 33-43]

پ

 • پایگاه داده نقش طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته پروتون(1HNMR) در تشخیص زود هنگام بیماری ها با رویکرد متابولومیکس [(مقالات آماده انتشار)]
 • پسماند تولید انرژی سبز از پسماند، راهی به سوی توسعه پایدار [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 33-43]
 • پسماندهای غذایی-کشاورزی فناوری‌های سبز: رویکردی نوین و پایدار در استخراج ترکیبات زیست فعال از پسماندهای غذایی-کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 13-32]

ت

 • تبدیل پسماند به انرژی تولید انرژی سبز از پسماند، راهی به سوی توسعه پایدار [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 33-43]
 • تثبیت آنزیم کاربرد فناوری اصلاح سطح پلاسما برای تثبیت آنزیم‌ [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 59-74]
 • ترکیبات زیست فعال فناوری‌های سبز: رویکردی نوین و پایدار در استخراج ترکیبات زیست فعال از پسماندهای غذایی-کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 13-32]

ج

 • جاذب مونت موریلونیت و کاربردهای آن در صنایع دارویی و غذایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جذب سطحی دارورسانی با جذب سطحی بر روی نانولوله های کربنی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 44-50]
 • جذب سطحی حذف فلزات سنگین با استفاده از میکروجلبک غیر زنده [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]

ح

 • حامل دارو مونت موریلونیت و کاربردهای آن در صنایع دارویی و غذایی [(مقالات آماده انتشار)]

د

 • دارو دارورسانی با جذب سطحی بر روی نانولوله های کربنی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 44-50]

ر

 • ریزموج فناوری‌های سبز: رویکردی نوین و پایدار در استخراج ترکیبات زیست فعال از پسماندهای غذایی-کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 13-32]
 • رزونانس مغناطیس هسته نقش طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته پروتون(1HNMR) در تشخیص زود هنگام بیماری ها با رویکرد متابولومیکس [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش ساخت نانولیپوزوم در سیستم انتقال دارو [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 51-58]

ش

 • شناسایی نانولیپوزوم در سیستم انتقال دارو [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 51-58]

ف

 • فاضلاب حذف فلزات سنگین با استفاده از میکروجلبک غیر زنده [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]
 • فراصوت فناوری‌های سبز: رویکردی نوین و پایدار در استخراج ترکیبات زیست فعال از پسماندهای غذایی-کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 13-32]
 • فعال‌سازی سطح کاربرد فناوری اصلاح سطح پلاسما برای تثبیت آنزیم‌ [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 59-74]
 • فلزات سنگین حذف فلزات سنگین با استفاده از میکروجلبک غیر زنده [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]

ک

 • کانی رسی مونت موریلونیت و کاربردهای آن در صنایع دارویی و غذایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلید واژه : ذرات معلق بررسی روش های جدید حذف ذرات معلق هوا بر پایه نانوفیبرها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 75-88]
 • کمومتریکس نقش طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته پروتون(1HNMR) در تشخیص زود هنگام بیماری ها با رویکرد متابولومیکس [(مقالات آماده انتشار)]

گ

 • گروه‌های عاملی کاربرد فناوری اصلاح سطح پلاسما برای تثبیت آنزیم‌ [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 59-74]

م

 • متابولومیکس نقش طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته پروتون(1HNMR) در تشخیص زود هنگام بیماری ها با رویکرد متابولومیکس [(مقالات آماده انتشار)]
 • میکروجلبک حذف فلزات سنگین با استفاده از میکروجلبک غیر زنده [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]
 • مونت موریلونیت مونت موریلونیت و کاربردهای آن در صنایع دارویی و غذایی [(مقالات آماده انتشار)]

ن

 • نانوذره مونت موریلونیت و کاربردهای آن در صنایع دارویی و غذایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نانوفیبر بررسی روش های جدید حذف ذرات معلق هوا بر پایه نانوفیبرها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 75-88]
 • نانولیپوزوم نانولیپوزوم در سیستم انتقال دارو [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 51-58]
 • نانولوله های کربنی دارورسانی با جذب سطحی بر روی نانولوله های کربنی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 44-50]

ه

 • هدف گیری نانولیپوزوم در سیستم انتقال دارو [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 51-58]