شماره جاری: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 13، تیر 1402، صفحه 1-80 

طراحی و ساخت هیدروژل نانو کامپوزیتی Co[CHITOSAN-AMPS-AA] / PEI-MBA به منظور حذف قلع از پساب

صفحه 1-13

فرنوش خادمی؛ مهسا باغبان صالحی؛ حمیدرضا مرتهب؛ سید حمید احمدی؛ علی اصغر نوزعیم


مروری بر ساختار، خواص و روشهای سنتز آلکیل پلی گلیکوزیدها

صفحه 24-45

الهام قلابرودی بشرزاد؛ شمیم اسمعیل نژاد؛ َشیما اسمعیل نژاد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها