نویسنده = الیا شاهکوه محلی
مروری بر روش های بیولوژیک (سبز)سنتز نانوذرات و کاربردهای آن

دوره 4، شماره 2، مهر 1401، صفحه 1-11

الناز شاهکوه محلی؛ الهام اسدپور؛ الیا شاهکوه محلی