نویسنده = الهام طهان پسر
تهیه کامپوزیت کربن نیترید گرافیتی و بررسی نقش کاتالیزوری آن در سنتز دی هیدرو کینازولینون‌

دوره 4، شماره 3، آذر 1401، صفحه 87-96

نجم الدین عزیزی؛ آسیه آژدری؛ الهام طهان پسر؛ هاله ثنایی شعار