نویسنده = سید مهدی جعفری
نانوریزپوشانی سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی برای مصارف کشاورزی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 120-142

مینا کردحیدری؛ سید مهدی جعفری؛ الهام اسدپور


مونت موریلونیت و کاربردهای آن در صنایع دارویی و غذایی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 21-27

سارا عرب مفرد؛ سید مهدی جعفری