نویسنده = علی پورجوادی
گرافن سه بعدی: کاربردها و روشهای ساخت

دوره 2، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-15

امید علی زاده؛ سید حمیدرضا مداح حسینی؛ علی پورجوادی