نویسنده = سیمین جانی تبار درزی
بررسی تأثیر اورانیوم روی اندام‌های حیاتی بدن

دوره 3، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 43-52

کیان یوسفی پور؛ سیمین جانی تبار درزی


بررسی سمیت توریم در محیط زیست آبی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 32-41

سیمین جانی تبار درزی؛ فاطمه اسدی