نویسنده = شهرزاد جوانشیر
مروری بر مواد فعال سطحی زیستی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 100-119

مصطفی غفوری گوراب؛ حسین غفوری؛ شهرزاد جوانشیر


بررسی پیشرفت های اخیر در زمینه ترکیبات طبیعی موجود در عمق دریا

دوره 2، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 51-60

فاطمه عبدی؛ شهرزاد جوانشیر