نویسنده = الهه کشاورز
نانوذرات معدنی: تخمیر در تاریکی و افزایش تولید بیوهیدروژن

دوره 3، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-10

شیوا سلیمانی؛ الهه کشاورز؛ نسیم پاداشت؛ حسنیه کفشدار جلالی