نویسنده = حسین غفوری
مروری بر مواد فعال سطحی زیستی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 100-119

مصطفی غفوری گوراب؛ حسین غفوری؛ شهرزاد جوانشیر