نویسنده = محمد حسن امینی
اصول اساسی، عملکرد و کاربردهای روش استخراج با فاز جاذب دیسک چرخان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 12-26

سید حمید احمدی؛ محمد حسن امینی؛ افروز شکیب فر


بررسی چالش‌های زیست‌محیطی صنایع پتروشیمی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-19

سید حمید احمدی؛ امیرعباس ذکریا؛ محمد حسن امینی