نویسنده = حسین شهبازی
بازیافت الیاف کربن از ضایعات کامپوزیت‌های پلیمری تقویت‌شده با الیاف کربن

دوره 3، شماره 3، آذر 1400، صفحه 10-19

امجد سازگار؛ حسین شهبازی؛ مرتضی امیری