کلیدواژه‌ها = دارو
دارورسانی با جذب سطحی بر روی نانولوله های کربنی

دوره 1، شماره 1، تیر 1398، صفحه 44-50

رضا قریشی؛ مجید کیا