کلیدواژه‌ها = سنتز
مروری بر ساختار، خواص و روشهای سنتز آلکیل پلی گلیکوزیدها

دوره 5، شماره 1، تیر 1402، صفحه 24-45

الهام قلابرودی بشرزاد؛ شمیم اسمعیل نژاد؛ َشیما اسمعیل نژاد


مروری بر ساختار چارچوب های فلز-آلی (MOF) و روش های سنتز آن ها

دوره 3، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 82-92

مهدی برجسته؛ منوچهر وثوقی؛ کامران پوشنگ باقری