کلیدواژه‌ها = فازهای جاذب طبیعی و سنتزی
اصول اساسی، عملکرد و کاربردهای روش استخراج با فاز جاذب دیسک چرخان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 12-26

سید حمید احمدی؛ محمد حسن امینی؛ افروز شکیب فر