کلیدواژه‌ها = سورفکتانت
بررسی عملکرد مواد فعال سطحی با تاکید بر مایعات یونی در تزریق به مغزه‌های ماسه‌سنگی و کربناته جهت ازدیاد برداشت شیمیایی نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

هومن حریقی؛ مهسا باغبان صالحی؛ وحید تقی خانی؛ مجتبی میرزایی


مروری بر ساختار، خواص و روشهای سنتز آلکیل پلی گلیکوزیدها

دوره 5، شماره 1، تیر 1402، صفحه 24-45

الهام قلابرودی بشرزاد؛ شمیم اسمعیل نژاد؛ َشیما اسمعیل نژاد


مروری بر مواد فعال سطحی زیستی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 100-119

مصطفی غفوری گوراب؛ حسین غفوری؛ شهرزاد جوانشیر