دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی محاسباتی جذب سطحی داکاربازین بر روی سطح نانو خوشه بریلیم اکساید با استفاده از نظریه تابعیت چگالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

میلاد دهقان؛ محمدرضا جلالی سروستانی؛ مهناز قمی؛ محمد اسماعیل محبوبی ربانی


بررسی عملکرد مواد فعال سطحی با تاکید بر مایعات یونی در تزریق به مغزه‌های ماسه‌سنگی و کربناته جهت ازدیاد برداشت شیمیایی نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

هومن حریقی؛ مهسا باغبان صالحی؛ وحید تقی خانی؛ مجتبی میرزایی