بررسی سمیت توریم در محیط زیست آبی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده مواد و سوخت هسته ای

2 دانش آموخته دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

توریم، عنصری رادیو اکتیو با تابش‌های آلفا، بتا و گاما، از اکتینیدهای جدول تناوبی است. این عنصر در محیط‌های آبی حضور دارد و با تأثیر بر جانداران و گیاهان، زنجیره غذایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این مقاله مروری به منظور بررسی آثار سمیت توریم در اکوسیستم‌های آبی، تحقیقات اخیر انجام شده بر روی جلبک سبز Chlorella pyrenoidos و دافنی ماگنا که هر دو از شاخص‌های زیستی آبزی به شمار می‌آیند مورد بررسی قرار گرفت. توریم به خصوص در بالاترین غلظت عرضه شده به جلبک سبز، رشد، غلظت کلروفیل a، مورفولوژی و تغییرات فراساختارهای سلول‌های آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آثار سمیت آشکاری بر روی این گونه دارد. همچنین تأثیر سمیت توریم بر روی دافنی ماگنا به صورت آزمایش‌های سمیت حاد و سمیت مزمن با آثار سمیت سریم برای این گونه مقایسه گشت. بر این اساس توریم و سریم در بالاترین غلظتشان در سمیت حاد تعداد زیادی از جانداران دافنی ماگنا را کشتند. همچنین توریم در بالاترین غلظت موجب تأخیر در رهاسازی تخم‌های دافنی ماگنا شده که این اثر برای سریم مشاهده نگشت.

کلیدواژه‌ها