حذف آنتی بیوتیک سفیکسیم از محلول های آبی با استفاده از فرایند الکتروفنتون

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد آیت الله آملی- آمل -ایران

2 گروه شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد آیت الله آملی- آمل ایران

3 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی، آمل، ایران

چکیده

ورود آنتی بیوتیک ها از راه های مختلف به محیط های طبیعی مانند آب و خاک به عنوان یک تهدید برای انسان ها و محیط زیست مطرح است. هدف از این مطالعه، بررسی کارایی روش الکتروفنتون در حذف آنتی بیوتیک سفیکسیم از محلول های آبی می باشد. روش الکتروفنتون برای حذف سفیکسیم در یک سلول الکترولیزی حاوی دو الکترود آهن به مساحت های 10 سانتی متر مربع و در دمای اتاق انجام شد. همگن سازی محلول الکترولیت توسط یک همزن مغناطیسی انجام شد. جذب محلول دارو قبل از الکترولیز و زمان های مختلف در حین الکترولیز با استفاده از یک اسپکتروفتومتر Uv-Vis اندازه گیری شد. فاکتورهای موثر بر حذف دارو مانند غلظت H2O2،pH و دانسیته جریان بهینه سازی شدند. نتایج حاصل مشخص نمود که کارایی فرایند تحت تاثیر متغیرهای مورد مطالعه قرار دارد. بهترین راندمان حذف دارو در شرایط بهینه ( غلظت 11میلی مولار H2O2 ،pH برابر با 4 و دانسیته جریان mAcm-215) بعد از یک ساعت الکترولیز 97% بدست آمد. در pH های قلیایی راندمان حذف سفیکسیم به شدت کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها