طراحی پایه و ارزیابی اقتصادی سیستم پیش تصفیه جداسازی SO2 از گاز دودکش با استفاده از تماس دهنده غشایی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه نیرو

چکیده

چکیده
تکنولوژی‌های گوگردزدایی گاز دودکش (FGD)، به روش تر و خشک، به طور گسترده‌ای برای جداسازی SO2 از گاز دودکش مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اما خوردگی، مشکلاتی نظیر طغیان و کف کردن، هزینه سرمایه‌گذاری بالا و نیاز به فضای زیاد از جمله محدودیت‌های این فرآیندها به شمار می‌آید. بنابراین تلاشهایی در راستای استفاده از فناوری‌های مؤثر برای جداسازی SO2 از گاز دودکش صورت گرفته است. تحقیقات آزمایشگاهی اندکی در زمینه استفاده از تماس دهنده-ها برای حذف SO2 گزارش شده است. یکی از چالش‌های پیشرو در راستای توسعه این فناوری، طراحی ملزومات مورد نیاز جهت انجام فرآیند پیش تصفیه گاز دودکش قبل از ورود به تماس دهنده غشایی است. در این تحقیق، طراحی پایه واحد پیش تصفیه گاز دودکش فرآیند غشایی برای یک نیروگاه 50 مگاواتی برای اولین بار انجام شده است و بر اساس طراحی انجام شده، هزینه اقتصادی طرح برآورد شده و با واحد پیش تصفیه فرآیند FGD مقایسه شده است.
نتایج نشان داد که ملزومات شامل حذف کلیه ذرات جامد، خنک نمودن جریان گاز ورودی به تماس‌دهنده (توسط کولر هوایی و کمپرسور و مبدل حرارتی) و حذف رطوبت ( توسط جداکننده دو فازی و برج جذب سیلیکاژل) می‌باشند. بر اساس طراحی پایه انجام شده برای این تجهیزات، برآورد اقتصادی از طرح انجام شده است که بیشترین هزینه مربوط به خرید کمپرسور می‌باشد. مقایسه هزینه سرمایه‌گذاری واحد پیش تصفیه فرآیند FGD (USD 6673366 ) با هزینه پایه واحد پیش تصفیه فرآیند غشایی (USD 11885547) به اقتصادی نبودن فرآیند غشایی بر اساس واحد پیش تصفیه اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها