سنتز کارآمد α، ‘α -بیس آریلیدین سیکلو پنتانون و هگزانون ها و چالکون ها با استفاده از کاتالیزگر مغناطیسی اکسید آهن حاوی گروههای N- متیل ایمیدازولیوم تثبیت شده بر روی نانو سیلیکا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه شیمی- سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

چکیده

انجام بهینه واکنش های شیمیایی در شرایط مناسب و دوستدار محیط زیست می تواند اثرات زیست محیطی آنها را کاهش دهد. این مهم با استفاده از مواد و کاتالیزگرهای قابل بازیافت حلا ل ها و مواد زیست تخریب پذیر و هم چنین شرایط آسان تر انجام واکنش ها محقق می شود. در این پژوهش، واکنش تراکم آلدولی متقاطع برای سنتز بیس آریلیدین سیکلو آلکانها و هم چنین چالکون ها در حضور کاتالیزگر مغناطیسی اکسید آهن حاوی گروههای N- متیل ایمیدازولیوم تثبیت شده بر روی نانو سیلیکا معرفی شده است. این واکنش ها در شرایط بدون حلال و دمای نسبتا پایین با سرعت خوبی پیش رفته و فراورده ها را با بازده بالا تولید می کنند. تولید مواد با بازده بالا، جداسازی آسان فراورده ها و هم چنین بازیافت کاتالیزگر و استفاده دوباره از ‌آن از مزایای این واکنش است. این مزایا اهمیت این روش را نسبت به سایر روش های نمایان می کند.

کلیدواژه‌ها