طراحی، سنتز و برهمکنش DNA با ایزوپروپیل گلایسین از کمپلکس پالادیوم فندایون

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

2 دانشکده شیمی دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق در جهت طراحی و سنتز مشتق جدیدی از داروهای ضد سرطان با سمیت و عوارض جانبی کمتر نسبت به داروهای کلینیکی شناخته شده در درمان سرطان می­باشد. از اینرو، برهمکنش DNA با کمپلکس ضد سرطان جدید پالادیوم(II) با فرمول[Pd(phd)(isopropylglycine)]NO3  که در آن  phd، 1 و10-فنانترولین-5و6-دی ان می­باشد، در محیط تریس بافر با pH=7.4 در دو دمای 27°C و 37°C مورد بررسی قرار گرفت. این اسید آمینه قادر است DNA را در غلظت میلی مولار دناتور کند و این توانایی با افزایش دما، بیشتر می­شود. همچنین با تعیین پارامترهای ترمودینامیکی این برهمکنش، مکانیسم احتمالی و نحوه تغییر کانفورماسیون DNA پیش بینی شد.

کلیدواژه‌ها