لاکتیک اسید یک کاتالیزگر زیست تخریب پذیر و موثر برای واکنش تراکم کلایزن – اشمیت در شرایط واکنش بدون حلال

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

گروه شیمی- سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

چکیده

در دو دهه اخیر شیمی سبز مطرح شده و گسترش یافته است. این زمینه تحقیقاتی شیمی، به دنبال یافتن شرایط بهینه انجام واکنش های شیمیایی است که در مجموع به توسعه پایدار بیانجامد. در این رویکرد انجام واکنش ها در فشارها و دماهای پایین، شرایط بدون حلال، در حضور کاتالیزگرهای دوستدار محیط زیست و واکنش های با اقتصاد اتمی بالا دنبال می شوند. در این مقاله روشی کارآمد و موثر برای تراکم کلایزن اشمیت(آلدولی متقاطع ) در حضور لاکتیک اسید و شرایط بدون حلال ارائه شده است. لاکتیک اسید یک ترکیب آلی است که سالانه دهها هزار تن از آن در جهان تولید می شود و عمدتا برای تولید پنیر و ماست به کار می رود. این ماده در طبیعت توسط موجودات ریز ذره بینی تجزیه می شود و دوستدار محیط زیست است. با این توصیف روش ارائه شده همگام با رویکرد شیمی سبز بوده و فراورده های تراکم آلدولی را با بازده های بالا تولید می کند. به طوری که می تواند به عنوان روشی جایگزین نسبت به روش های موجود به کار برده شود.

کلیدواژه‌ها