سنتز مشتقات بیس (4-آمینو-2H-کرومن-2-اون) کاتالیز شده با کولین کلرید/اگزالیک اسید (ChCl/Oxa)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه آ؛زاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

2 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران

چکیده

مشتقات آمینوکومارین طیف گسترده ای از کاربردهای بیولوژیکی مانند نشانگرهای فلورسنت آنتی بیوتیک، آنتاگونیست گیرنده هورمون غلظت ملانین، فعالیت استروژنی، کلاس مهارکننده های آنیدراز کربنیک و مهار کننده های α-گلوکوزیداز را نشان می دهند. دراین تحقیق، سنتز مشتقات بیس (4-آمینو-2H-کرومن-2-اون) از طریق واکنش آلدئیدها و 4-آمینوکومارین با کولین کلرید/اگزالیک اسید گسترش یافت. محصولات در زمان واکنش خوب تحت یک شرایط سبز تشکیل شدند. بازده بالا، جداسازی ساده کاتالیزور از محصولات و خالص سازی آسان محصولات با تبلور مجدد ساده از مزایای قابل توجه این روش است.

کلیدواژه‌ها