بررسی واکنش ترکیبات دارای متیلن فعال با مشتقات آلوکسان در آب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی آلی و پلیمر، دانشکده شیمی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

یکی از اثرات زیست محیطی قابل توجه فرآیندهای شیمیایی سنتی به استفاده از حلال های آلی خطرناک و سمی نسبت داده می‌شود. استفاده از آب به عنوان یک محیط واکنش سبز، که جنبه های اقتصادی را با ملاحظات زیست محیطی ترکیب می‌کند، راه حل مؤثر و شناخته شده‌ایی برای این رفع مشکل است. در این پژوهش مشتقات نوین و متنوعی از هیدروکسی باربیتورات‌ها از واکنش بین مشتقات آلوکسان و ترکیبات دارای متیلن فعال با بهره‌های مناسب در آب در دمای اتاق سنتز شدند. شرایط واکنش سازگار با محیط زیست، سهولت انجام کار و بازده عالی را می‌توان از مزیتهای این واکنش ساده برشمرد.

کلیدواژه‌ها