سنتز، شناسایی ساختارهای بنزن سولفونامیدهای جدید دارای 4-(4-آریلیدن -1اچ-پیرازولون) و بررسیخواص ضد باکتریایی آنها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 اصفهان -دانشگاه اصفهان-

2 اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه اصفهان-

3 گروه میکروبیولوژی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

سری جدیدی از مشتقات 4-(4-آریلیدن-3-متیل-5-اکسو-5،4-دی هیدرو-1H-پیرازول-1-ایل) بنزن سولفونامید (3a-3j) از طریق یک واکنش تراکمی بین 3-متیل-5-اکسو-4،5-دی هیدرو-1H-پیرازول-1-ایل) بنزن سولفونامید و یک آلدئید آرماتیک به خوبی در حلال سبز H2O/EtOH در شرایط رفلاکس سنتز شد. ساختار محصولات از طریق طیفی سنجیهای IR، HNMR و CNMR تایید شد. فعالیت ضد باکتریایی محصولات در برابر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی با روش رقیق سازی میکرو براث بررسی شد. مطالعات ضد باکتریایی in vitro نشان داد که ترکیبات a3 و h3 فعالیت خوبی را در برابر برخی از باکتری ها از خود نشان می دهند. نتایج نشان داد که فعالیت ضد باکتریایی به حلقه های بدون استخلاف فنیل و نفتیل بهترین اثر را در بازدارندگی فعالیت باکتریها دارند.

کلیدواژه‌ها