مروری بر سمیت و خطرات برخی از نانو ذرات پرکاربرد

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

چکیده

با توسعه سریع نانوتکنولوژی، نانو مواد جدید با پتانسیل‌های بسیار زیاد به دنیای علم معرفی‌شده است. این‌که آیا استفاده یا انتشار نانو ذرات در محیط برای انسان و حیوانات سمی است، اکنون توجه گسترده‌ای از محققین را در داخل و خارج از کشور به خود جلب کرده است. در حال حاضر، این‌یک واقعیت غیرقابل‌انکار است که سرطان در زمره عوامل اصلی مرگ‌ومیر در سراسر جهان قرار دارد. خواص ایجاد آسیب به DNA توسط نانو ذرات باعث به وجود آمدن تأثیرات غیرقابل‌پیش‌بینی در بدن می‌شود که منجر به سمیت ژنی و سرطان‌زایی نانو ذرات می‌شود. با توجه به افزایش شواهد دال بر نقش نانو ذرات در سرطان‌زایی، این مقاله به بررسی اثرات سم‌شناسی و سرطان‌زایی برخی از نانو ذرات می‌پردازد. این مقاله مرجعی برای محققان و سیاست‌گذاران به‌منظور استفاده منطقی از نانو ذرات در صنایع مدرن و زیست پزشکی است.

کلیدواژه‌ها