استفاده از گیاه باقلا به عنوان روشی موثر، کارامد و دوستدار محیط زیست برای پالایش خاک از آلودگی‌های نفتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه سلولی و تکوینی گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 گروه سلولی و تکوینی گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال

3 گروه سلولی و تکوینی گیاهی، دانشکده زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

4 گروه سلولی و تکوینی گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

گیاه پالایی روشی مناسب برای حذف یا کاهش آلاینده‌های گوناگون از جمله فلزهای سنگین، ترکیب‌های آروماتیک نفتی و ترکیب‌های آلی کلردار است. در این روش از گیاهان گوناگونی برای حذف این نوع آلاینده‌ها از طریق جذب و انباشت آنها در ریشه یا ساقه گیاه استفاده می‌شود. در این مقاله امکان جذب هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای که از آلاینده‌های نفتی محسوب می‌شوند، بررسی و نتایج آن گزارش می شود. گیاه باقلا گرچه پراکنش جهانی دارد، اما از گیاهان بومی ایران بوده، کاشت، داشت و برداشت آن نسبتا آسان و پربار است. در این پژوهش دانه باقلا در خاک آلوده به نفت خام کاشته و پس از سه ماه میزان آلاینده‌های نفتی در بخش‌ هوایی گیاه آن اندازه‌گیری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که گیاه باقلا توانسته در خاک آلوده رشد و ترکیبات آروماتیکی مانند پیرن، نفتالن، آسنفتن، فنانترن و آسنفتالن را از خاک جذب و آنها را در بخش هوایی ذخیره و انباشت کند. بر اساس این پژوهش گیاه باقلا را می‌توان به عنوان گزینه‌ای مناسب برای حذف این نوع آلایندهها از خاک به کار برد. از آن جایی که استفاده از گیاهان برای رفع آلاینده‌های خاک در کاهش ردپای بوم شناختی نقش دارد، این روش دوستدار محیط زیست بوده و می‌تواند در مناطقی که خاک آنها به نفت خام آلوده است و میزان آلودگی زیاد نیست، مورد بهره برداری قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها