مطالعه کوانتومی حذف گازهای گلخانه ای به وسیله نانوساختار کربنی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد درفول

2 گروه شیمی- سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

چکیده

تولید انبوه گازهای گلخانه ای آنها را تبدیل به مواد آلاینده زیست محیطی نموده است که اثرات زیانباری را نیز بر جای می گذارد. در همین راستا، تحقیق حاضر بنا نهاده شده است تا به طور دقیق و در مقیاس مولکولی -اتمی به بررسی حذف گازهای کربن دی اکسید و کربن مونو کسید به عنوان گازهای گلخانه ای شاخص به وسیله نانوساختار کربنی لایه ای شکل یا همان گرافن دوپ شده با سلسیم بپردازد. بدین منظور، محاسبات کوانتومی اجرا گردید تا هم ساختار بهینه هر یک از اجزا به تنهایی و هم در برهمکنش با یکدیگر (گاز-نانوساختار) حاصل آید. به علاوه، انواع انرژی های ساختاری، جذب و سطوح اربیتالی برای این منظور محاسبه شدند. نتایج نشان دادند که فعالیت نانوساختار مورد مطالعه برای حذف هر دو گاز مذکور با قابلیت تشخیص و جذب موثر است.همجنین این نانو ساختار نسبت به جذب گاز کربن دی اکسید در مقایسه با گاز کربن مونوکسید گزینشی تر عمل می کند. بدین ترتیب، ایده جذب گازهای گلخانه ای توسط نانوساختارهای کربنی مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها