بررسی عملکرد هیدروژل نانوکامپوزیتی Co[AM-AMPS-MALIC-AAC]/PEI-MBA در کنترل تولید ماسه از مخازن نفتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی. دانشگاه صنعتی شریف. تهران. ایران

2 پژوهشکده مهندسی نفت-پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران-تهران-ایران

3 دانشکده مهندسی شیمی و نفت. دانشگاه صنعتی شریف.تتهران. ایران

چکیده

تولید ماسه یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در تولید نفت و گاز از مخازن ماسه‌سنگی است. تولید ماسه موجب کاهش تراوایی، آسیب به سازند، خوردگی یا آسیب به تجهیزات تولیدی می‌شود. روش‌های مختلف مکانیکی و شیمیایی برای کنترل تولید ماسه استفاده می‌شوند. در بین روش‌های شیمیایی، استفاده از هیدروژل‌ها یک روش بهینه به شمار می‌رود اما به دلیل ضعف پایداری در شرایط سخت مخزن، استفاده از آن‌ها با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است. در همین راستا هیدروژل نانوکامپوزیتی Co[AM-AMPS-MALIC-AAC]/PEI-MBA با خواص بهبودیافته ویسکوالاستیک با اتصال دوگانه به‌منظور بهبود عملکرد کنترل تولید ماسه در شرایط مخازن ایران طراحی و ساخته شد. با استفاده از آزمون‌های تورم، رئولوژی و ریخت‌شناسی، به شناسایی ساختار و کارایی و پیش‌بینی عملکرد در محیط مخزن پرداخته‌شده است. طبق نتایج به‌دست‌آمده، در دمای محیط(هنگام تزریق) و دمای مخزن(جایگیری در محیط متخلخل)، به ترتیب در آب مقطر، میزان بیشینه تورم 8.5 و 94 و در آب سازند، میزان بیشینه تورم 5.4 و 10.8 حاصل شد. علاوه بر آن با توجه به نتایج آزمون استحکام حرارتی، پایداری حرارتی نمونه تا دمای 150 درجه سانتی‌گراد تائید شد. نتایج به‌دست‌آمده از آزمون‌های جاروب کرنش و جاروب فرکانس وجود ساختار مستحکم سه‌بعدی و ویسکوالاستیک تا کرنش 100% و فرکانس 100 هرتز را به‌خوبی تایید می‌کند، که این خواص هیدروژل نانوکامپوزیتی مذکور را برای کاربرد در محیط متخلخل مناسب خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها