واکنش جفت شدن هک از روش تثبیت فلز پالادیوم بر بستر نانوذرات زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، سوادکوه، مازندران

2 گروه شیمی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

3 دانش آموخته شیمی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

چکیده

پالادیوم یکی از مهمترین و پرکاربردترین فلزات برای کاتالیز واکنش‌های متنوع جفت شدن جهت تشکیل پیوند C-C به شمار می‌آید. واکنش جفت شدن هک یکی از مهمترین واکنش‌ها برای سنتز ترکیبات استخلاف‌دارالکنی معرفی شده است. از CP@amine–Lig-Pd به عنوان نانوکاتالیستی موثر و مفید در واکنش جفت شدن هک بین استایرن و آریل هالیدهای مختلف استفاده شد. تمامی واکنش‌ها تحت شرایط بهینه در حلال دی متیل سولفوکسید و در دمای 0C 110 و در حضور 2/0‌درصد مول از نانوکاتالیست با راندمان خوب انجام شد. نانوکاتالیست سنتزی با تکنیک‌های پراش اشعه ایکس (XRD)، طیف سنجی تفکیک انرژی (EDX)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، آزمون های تخلخل سنجی و سطح (BET)، جذب و واجذب گاز نیتروژن و روش ICP مورد شناسایی قرار گرفت. ارزان بودن بستر کاتالیستی، سطح فعال مطلوب m2/g) 5/694( (، اندازه ذرات نانوکاتالیست در مقیاس نانو nm)11( و بازیافت ساده کاتالیزور (حداقل 5 بار در چرخه واکنش)، حذف بازهای معدنی، روش استخراج ساده، ظرفیت کاتالیزوری خوب و سنتز ترکیبات متنوع از مشتقات الکنی با بهره خوب در زمان کم از مزایای این نانوکاتالیست می‌باشد.

کلیدواژه‌ها