ساخت و شناسایی ترکیب هیبریدی آلی–فلزی مغناطیسی 4-هیدروکسی ال-پرولین تثبیت شده بر روی Fe-MCM-41

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

Chemistry and Chemical Engineering Research Center of Iran, Pajoohesh Blvd., km 17, Karaj Hwy.

چکیده

بستر مغناطیسی Fe-MCM-41 از روش سل-ژل با استفاده از محلول نمک‌های آهن 2 و 3 ظرفیتی در سدیم سیلیکات و سِتیل تری‌متیل آمونیوم برماید تهیه شد. این بستر سنتز شده دارای خاصیت پارامغناطیسی نزدیک به سوپرپارامغناطیسی می‌باشد. سپس ترکیب 3-کلروپروپیل تری‌متوکسی سیلان بر روی بستر مزوپور مغناطیسی Fe-MCM-41 نشانده شد. در مرحله بعد با اتصال 4-هیدروکسی-L-پرولین بر روی بستر عامل‌دار Cl-pFeMCM-41 ، یک ترکیب هیبریدی آلی- فلزی مغناطیسی همراه با کایرالیتی 4-OH-L-Prol-pFeMCM-41 سنتز شد. در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که تقریبا 4 درصد 4-هیدروکسی-L-پرولین بر روی بستر Cl-pFeMCM-41 تثبیت شده است. ترکیبات سنتز شده با تکنیک های مختف از قبیل SEM، EDX، IR، VSM و TGA مورد بررسی قرار گرفته اند

کلیدواژه‌ها