اسانس روغنی پونه: شبیه سازی و بهینه سازی شرایط استخراج و بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی آن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشگاه صنعتی سهند تبریز

3 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

اسانس پونه یکی از اسانس های مهم بوده و دارای خواص متنوعی می باشد که شدت این خواص بستگی به روش استخراج و انتخاب پارامترهای مناسب در زمان استخراج می باشد. بهمین دلیل در پژوهش حاضر جهت بهینه سازی شرایط استخراج اسانس روغنی پونه با استفاده از دستگاه کلونجر و روش تقطیر با آب و بخار آب، طراحی آزمایش با روش پاسخ سطح در بازه دمایی 300-200 درجه سانتیگراد و مدت حرارت دهی 180-60 دقیقه انجام گرفت. پس از بهینه سازی انجام گرفته نتایج نشان داد که دمای 211 درجه سانتیگراد و مدت زمان 164 دقیقه مناسب ترین حالت جهت استخراج اسانس بوده که در این حالت بیشترین میزان حجم استخراج شده معادل 4/3 میلی لیتر و بالاترین خاصیت آنتی اکسیدانی از اسانس پونه (63%) بدست خواهد آمد. خواص اسانس بدست آمده در شرایط بهینه مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از آنالیز FTIR نشان داد که گروه های عاملی متفاوتی در اسانس استخراج شده وجود دارد. همچنین اسانس استخراج شده خواص مناسب ضد باکتریایی از مقابل باکتری های گرم مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس) و گرم منفی (اشرشیا کولی) با قطر هاله 32 و 25 میلی متر به ترتیب از خود نشان داد. خاصیت ضد قارچی اسانس استخراج‌شده بر روی قارچ پنی سیلینیوم دیگیتاتوم مقدار 82% به دست آمد. در انتها با شبیه سازی شرایط حرارتی استخراج اسانس با نرم افزار COMSOL، پیش بینی مناسبی جهت اعمال شرایط حرارتی جهت استخراج اسانس صورت گرفت و نتایج ارتباط دقیقی مابین دما و زمان استخراج برقرار نمود.

کلیدواژه‌ها