تولید انرژی سبز از پسماند، راهی به سوی توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

گروه شیمی- دانشکده علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان- تهران- ایران

چکیده

در مباحث مربوط به توسعه پایدار، انرژی بیشترین اهمیت را دارد. بنابراین، توسعه پایدار نیازمند عرضه پایدار منابع انرژی پاک، تجدیدپذیر و مقرون به صرفه است. منابع انرژی مانند نور خورشید، باد، آب، زمین گرمایی، امواج و جزر و مد از جمله منابع تجدیدپذیر هستند. نگرانی درباره تغییرات زیست‌محیطی به همراه افزایش قیمت نفت باعث وضع قوانینی می‌شود که بهره‌برداری و تجاری‌سازی این منابع سرشار تجدیدپذیر را تشویق می‌کنند. از سوی دیگر انرژی زیست توده نیز یک منبع انرژی پایدار به شمار می‌رود. پسماندها از طریق فناوری‌های تبدیل پسماند به انرژی به انرژی‌های مفیدی همانند بیو هیدروژن، بیوگاز، بیو الکل و غیره، تبدیل می‌شوند. تبدیل پسماندهای جامد شهری به انرژی علاوه بر این که راه حلی برای کاهش اثرات منفی زیست محیطی و کمک به بهداشت عمومی است، یکی از رویکردهای مهم تولید سوخت‌های زیستی تجدیدپذیر نیز بشمار می‌رود. در این مقاله، ضمن بررسی کلی فناوری‌های زیستی نظیر تجزیه زیستی در اثر تابش و تخمیر پسماند، الگوهای احتمالی استفاده از انرژی در آینده و اثرات مرتبط با آن، راه حل‌های بالقوه برای مشکلات زیست محیطی و فناوری‌های تجدیدپذیر انرژی و ارتباط آن‌ها با توسعه پایدار با تاکید بر مسیرهای تبدیل پسماند به انرژی مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها