دارورسانی با جذب سطحی بر روی نانولوله های کربنی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شیمی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

2 2- استادیار گروه شیمی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

چکیده

استفاده از حامل های مختلف به عنوان ناقل های دارو در حال گسترش است. با روشهای معمول مصرف دارو نظیر مصرف خوراکی و تزریقی، دارو به سراسر بدن توزیع می شود و تمام بدن تحت اثرات دارو قرار می گیرد و عوارض جانبی دارو بروز می کند. با پیدایش و توسعه ی نانوفناوری در عرصه ی دارو رسانی می توان از نانولوله ها به عنوان یکی از بهترین حامل های دارو استفاده کرد. در بررسی های نظری، مکانیسم جذب دارو روی نانولوله به عنوان اولین عامل در سیستم رسانش دارویی مد نظر است.
در نتیجه در این تحقیق با توجه به اهمیت پدیده ی جذب روی نانولوله های کربنی به عنوان حامل دارو مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها