دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، اسفند 1399، صفحه 1-156 (پاییز و زمستان 1399) 
بررسی چالش‌های زیست‌محیطی صنایع پتروشیمی

صفحه 1-19

سید حمید احمدی؛ امیرعباس ذکریا؛ محمد حسن امینی


تهیه بوریک اسید خالص از بوراکس و بهینه‌سازی شرایط واکنش

صفحه 31-40

عفت ایروانی؛ فرشته خان‌رمکی؛ میثم تراب‌مستعدی؛ عبدالوحید مصباح


مروری بر مواد فعال سطحی زیستی

صفحه 100-119

مصطفی غفوری گوراب؛ حسین غفوری؛ شهرزاد جوانشیر