دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 9، خرداد 1401، صفحه 1-62 (بهار 1401) 
نقش نانو حامل‌های معدنی در دارورسانی

صفحه 1-10

علی اکبر طرلانی؛ پریسا گوران؛ آویده خضرائی؛ مارال رحیم سروش؛ روزبه ملک محمدی