دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 12، اسفند 1401 (اسفند 1401) 
ساخت و شناسایی ترکیب هیبریدی آلی–فلزی مغناطیسی 4-هیدروکسی ال-پرولین تثبیت شده بر روی Fe-MCM-41

صفحه 1-11

هانی صیاحی؛ فرشید محسن زاده؛ حسین فرهنگیان؛ حسین رضا دارابی؛ کیومرث آقاپور