اهداف و چشم انداز

نشریه "شیمی سبز و فناوری های پایدار " به صورت فصلنامه با امتیاز علمی - ترویجی و به زبان فارسی منتشر می گردد. هدف این نشریه ارتقاء دانش تخصصی در زمینه شیمی سبز است.  انتشار مقالات علمی مرتبط با این حیطه  که مبتنی بر پژوهش های کاربردی، بنیادی و توسعه ای باشد از ماموریت های این نشریه می باشد.