اعضای هیات تحریریه

 

 

مدیر مسئول

دکتر محمدرضا امیدخواه

مهندسی شیمی ریاست پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
استاد - دانشگاه تربیت مدرس

omidkhahmodares.ac.ir

سردبیر

دکتر بابک مختارانی

مهندسی شیمی استاد - پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

mokhtaranibccerci.ac.ir
44580770

جانشین سردبیر

دکتر علی اصغر محمدی

شیمی آلی دانشیار - پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

aliamohammadiccerci.ac.ir
44787798

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید حمید احمدی

شیمی تجزیه دانشیار - پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

ahmadiccerci.ac.ir
44787720

دکتر ایوب بازگیر

شیمی آلی استاد - دانشگاه شهید بهشتی

a_bazgirsbu.ac.ir
+98 21 29923104

دکتر محمد قربان دکامین

شیمی آلی استاد - دانشگاه علم و صنعت

mdekaminiust.ac.ir
‏09122936523‏

دکتر عباس رحمتی

شیمی آلی دانشیار - دانشگاه اصفهان

a.rahmatisci.ui.ac.ir
‏09125214836

دکتر رضا طیبی

شیمی معدنی استاد - دانشگاه حکیم سبزواری

rtayebeehsu.ac.ir
‏09151713477

دکتر محمد کرابی

مهندسی پلیمر دانشیار - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

m.karabiippi.ac.ir
44580037

دکتر رامین کریم زاده

مهندسی شیمی استاد - دانشگاه تربیت مدرس

raminmodares.ac.ir
‏09122970633

دکتر حمیدرضا مرتهب

مهندسی شیمی استاد - پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

mortahebccerci.ac.ir
44787720

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر زینب موسوی موحدی

شیمی فیزیک استادیار - پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

z.moosaviccerci.ac.ir
44580797

دکتر برهمن موثق

شیمی آلی استاد - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

kntu.ac.ir
movassaghkntu.ac.ir
021-88025459
0000-0001-8489-9962

h-index: 19  

دکتر مریم وثوق

شیمی تجزیه دانشیار - پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

vosoughccerci.ac.ir
44787714

دکتر محمدرضا هرمزی نژاد

شیمی تجزیه دانشیار - دانشگاه صنعتی شریف

hormozisharif.edu
‏09171118477

دکتر محمود حبیبیان

مهندسی شیمی استادیار - پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

mhabibianccerci.ac.ir
44580784

دکتر شعله حمزه زاده

شیمی فیزیک استادیار - پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

hamzehzadehccerci.ac.ir
44787796

دکتر حمید رضا خواصی

شیمی معدنی استاد - دانشگاه شهید بهشتی

h-khavasisbu.ac.ir
‏09124212643‏

مدیر داخلی

دکتر حسین فرهنگیان

شیمی معدنی عضو هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

farhangianccerci.ac.ir
44787756